Arhive categorie: Parteneri

SOLICITANT: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

partnet[3]

Adresă: Bld. Unirii nr. 76, bl. J3A, Mezanin, sector 3, București
Telefon: 031.425.64.26
Adresă de e-mail: office@partnet.ro
Persoană de contact: Andrei Stefan

Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă este o organizație non-guvernamentală înființată în București, în anul 2006 și are misiunea de a contribui la dezvoltarea durabilă pe plan economic, social și cultural, la nivel local, regional şi naţional, în mediul urban şi rural.

Asociația este autorizată ca operator de date cu caracter personal, ca furnizor de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața muncii, ca furnizor de formare profesională ANC și deține certificarea sistemului de management al calității ISO 9001/2008 și certificarea sistemelor de management de mediu ISO 14001.

Asociația PartNET, prin experiența dobândită, dezvoltă următoarele servicii:

 • Dezvoltarea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene și internaționale;
 • Furnizarea de servicii de informare, consiliere și mediere a muncii pe piața internă, acreditate de AMOFM București;
 • Furnizarea de servicii de formare profesională, acreditate ANC;
 • Dezvoltarea de instrumente inovative în diferite sectoare;
 • Elaborarea de strategii, programe internaționale, cercetări, studii de piaţă, documentaţii pentru proiecte, întocmirea propunerilor de proiecte, marketing internaţional, etc.;

Asociația PartNET reprezintă România la Bruxelles, în cadrul ESF Network Career & Age. Organizația are calitatea de membru în Comitetul Consultativ Tematic de Ocupare, Incluziune Socială și Servicii Sociale, organizat în cadrul MMFPSPV, precum și în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

PartNET este reprezentantul Europei de Est în cadrul Asociației DEVNET International, care se bucură de Statut Consultativ (Categoria 1) din partea Consiliului Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC) – www.devnetinternational.org/devnetworldwide.

Asociația este partener al WINNER – Women Into the New Network for Entrepreneurial Reinforcement.

 

 

 

PARTENER1: CENTROCOOP – Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum

CENTROCOOP[1]

Adresă: Plevnei nr.46-48, Sector 1, București
Telefon: 021.315.12.33
Fax: 021.312.65.77; 021.312.65.77
Adresă de e-mail: ccentrocoop@yahoo.com
Persoană de contact: Margareta Bran
Istoric și reprezentare internă și internațională

 • membru fondator al ACI – Alianța Cooperatistă Internațională
 • membru EURO COOP – Comunitatea Europeană a Cooperativelor de Consum – 2004- deține 1 loc în Consiliul de Administrație;
 • membru asociat al CCIR – Camera de Comert și Industrie a României;
 • membru asociat al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

CENTROCOOP- Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum din România este exponentul intereselor economice şi sociale ale cooperaţiei de consum din România, sistem ce inglobeaza un număr de 23.611 membri cooperatori persoane fizice asociaţi si 6.658 salariați.

Organizarea Cooperației de Consum

Sistemul cooperației de consum este format din:

 • societăți cooperative de consum de gradul I, în număr de 804 , ce își desfășoară activitatea în comune și orașe, asociate la nivel județean la UJCC;
 • societăți cooperative de consum de gradul II, în număr de 17, ce își desfășoară activitatea pe teritoriul unui județ – asociate în totalitate la UJCC;
 • uniuni județene ale cooperației de consum- UJCC , în număr de 38, asociate la nivel național la CENTROCOOP;
 • Uniunea Națională a Cooperației de Consum – CENTROCOOP – formată prin asocierea celor 38 UJCC-uri;
 • societăți comerciale pe acțiuni și cu răspundere limitată (constituite in baza Legii nr.31/1990) cu capital majoritar cooperatist : CENTROCOOP – 9 și UJCC – societăți cooperative gr. I si II – 17.

Activități economice

Activitatea cooperației de consum, desfășurată în proporție de cca. 90% în mediul rural, constă în:

 • comerțul cu produse alimentare și nealimentare
 • producție alimentară și nealimentară
 • prestări de servicii , inclusiv de alimentație publică și turism
 • achiziții de produse agro-alimentare, inclusiv pentru procesare în unitățile de producție proprii.

Activitatea economică se desfășoară printr-o rețea de unități, astfel:

 • comerț și alimentație publică 6.271 unități (magazine, complexe comerciale, depozite de gros, restaurante, baruri, bufete, cofetării, patiserii, terase – grădini de vară;
 • turism 94 unități (hoteluri, moteluri, hanuri, pensiuni, popasuri turistice, cabane, vile, campinguri, sat vacanță);
 • producție – prestări servicii 405 unități (unități de producție alimentară și nealimentară, service auto, frizerie-coafură, reparații, etc.).

Invațământ și formare profesională – Grupuri școlare cooperatiste la Botoșani și Constanța.
Servicii oferite de CENTROCOOP în beneficiul membrilor asociați

 • reprezentarea intereselor la nivel national si international;
 • consultanta si asistenta tehnica ;
 • organizare de evenimente destinate promovarii activitatii economice a membrilor asociati;
 • colectare si diseminare de informatii in interiorul sistemului;
 • editare de buletine informative si publicatii;

PARTENER 2: CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

CJN[1]

Adresă: Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr.27
Telefon: 0233.21.28.90 / 0233.21.36.70
Fax: 0233.21.15.69
Adresă de e-mail: cons.judetean@cjneamt.ro
Persoană de contact: Anca Afloarei

Consiliul Judeţean Neamţ este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Consiliul Judeţean Neamţ este compus din consilieri judeţeni şi preşedinte, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot, în condiţiile legii.

Consiliul Judeţean Neamţ se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Consiliul Judeţean Neamţ îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 • atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului: adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate;
 • atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: educaţia, serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică, situaţiile de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale, evidenţa persoanelor, podurile şi drumurile publice, serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan;
 • atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
 • atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
 • atribuţii privind cooperarea interinstituţională.

PARTENER 3: ASOCIAȚIA DE PROMOVARE A DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI INTEGRĂRII SOCIALE

APDRIS[1]

Adresă: Str. Spatarul Nicolae Milescu nr. 51, bl. PN8, sc. D, ap. 74, Constanța
Persoană de contact: Felicia Rădulescu

Asociația de Promovare a Dezvoltării Regionale și Integrării Sociale este o organizație nonguvernamentală având ca obiective promovarea și susținerea ocupării sustenabile a integrării, mobilității și adaptării pe piața muncii a șomerilor și a altor persoane inactive, facilitarea tinerilor și a altor grupuri vulnerabile/defavorizate la piața muncii.

Pentru realizarea obiectivelor, Asociația are stabilite următoarele activități:

 • furnizarea de asistență și consiliere, consultanță pe piața muncii;
 • implementarea de măsuri de acompaniere pentru intrarea și menținerea cât mai mult timp pe piața muncii;
 • realizarea de cercetări, studii, analize, inclusiv analize sociale;
 • dezvoltarea de instrumente, metode și standarde;
 • organizarea și gestionarea de centre de resurse și baze de date și informații, pentru persoanele defavorizate social/pe piața muncii;
 • monitorizarea și evaluarea de activități.

Asociația are experiență recentă în acțiuni specifice pentru piața muncii.

În cadrul proiectului „MESTERUL TURISTIC – Integrarea abilităților meșteșugărești în turismul local – alternativă viabilă de revitalizare a spațiului rural”, A.P.D.R.I.S. are rolul de a asigura un sistem de calitate la nivelul activităților de informare, consiliere și formare profesională din perspectiva procedurală; în acest sens definește cerințe și standarde procedurale pentru toate activitățile tehnice ale proiectului. A.P.D.R.I.S are rolul de a asigura controlul activităților în regiunea Sud-Est, de a verifica participarea grupului țintă la activitățile proiectului în regiunea Sud-Est, de a verifica respectarea metodologiilor de implementare a activităților în Regiunea Sud-Est.

Partener 5 : Consorzio Consulting

Consorzio-300x87

Adresa: Via Tommaso Fiore, nr. 15, 70015 Noci, Bari, Italia
Tel.: 0039 080.497.40.15, Fax: 0039 080.497.70.68
E-mail: info@consorzioconsulting.com
Website: www.consorzioconsulting.com

Înființat în anul 1984, Consorzio Consulting este o Școală de Management și Formare Profesională, cu sediul în Noci, provincia Bari din sudul Italiei. Aceasta funcționează și este acreditată în cadrul Regiunii Puglia; de aproximativ treizeci de ani îmbunătățește și crește nivelul de profesionalism a miilor de tineri care își desfășoară activitatea în diverse domenii.

Consorțiul își desfășoară activitatea la nivel internațional, național și local, în sectorul public și privat, organizând cursuri de înaltă formare, de formare continuă pentru angajații companiilor private și pentru cei din sectorul public, formare profesională, perfecționare, formare pentru departamentul muncii, securității și inițiativelor comunitare.

Specializarea este aceea de proiectare, promovare și implementare a cursurilor de formare prin intermediul utilizării fondurilor și finanțărilor naționale și a celor comunitare; Școala de Management și Formare Profesională desfășoară și activități de cercetare, elaborare de studii de piață, analiză, fiind activă în domeniul monitorizării și evaluării.

Ocupă un loc important în formarea profesională post-liceală și post-universitară a tinerilor în vederea integrării acestora în câmpul muncii, scopul fiind acela de a îmbunătăți dinamica angajărilor; favorizează și îmbunătățește relațiile cu universitățile, centrele de cercetare, administrațiile și instituțiile publice, organismele și alte instituții dezvoltând sistemul de relaționare din care face parte.

Consorzio Consulting investește în formarea profesională destinată celor care decid să termine procesul de învățământ și de formare în afara sistemului școlar, având un rol important în ceea ce privește reducerea fenomenului de abandon școlar. Este de asemenea, orientat către proiectarea și realizarea unor programe de formare ce au ca scop integrarea socială a persoanelor dezavantajate, purtătoare de handicap sau celor care se află în situații delicate.

Consorțiul recunoaște, mai ales importanța strategică a cooperărilor internaționale, interpretată ca formă definitorie în privința relațiilor internaționale și dorește să fie în centrul activităților și programelor de cooperare pentru dezvoltare, în cadrul politicilor și direcțiilor trasate de Parlament și de Guvernul italian, de Uniunea Europeană și de organizațiile și organismele internaționale din care face parte și Italia.